تورهای بین المللی
         
 

روسیه (نوروز ۹۶) ۷ شب و ۸ روز
از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین
سریلانکا (نوروز ۹۶) ۷ شب و ۸ روز
از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین
باکو (نوروز ۹۶) ۵ شب و ۶ روزه
از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین
تور اروپا از ۵ روز تا ۱۱ روز
از ۱۱ آذر تا ۳۰ اسفند
تور مالزی (نوروز ۹۶) ۷ شب و ۸ روز
از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین
ارمنستان (نوروز ۹۶) ۵ شب و ۶ روزه
از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین
هـند و گـوا ( نوروز ۹۶ ) ۷ شب و ۸ روز
از ۰۱ فروردین تا ۰۱ فروردین
تایلند ( نوروز ۹۶ ) ۶ شب و ۷ روز
از ۰۱ فروردین تا ۰۱ اردیبهشت
آفریقای جنوبی ( نوروز ۹۶ ) ۸ شب و ۹ روز
از ۰۱ فروردین تا ۰۱ فروردین
چـین ( نوروز ۹۶ ) ۷ شب و ۸ روز
از ۰۱ فروردین تا ۰۱ فروردین
بالـی ( نوروز ۹۶ ) ۷ شب و ۸ روز
از ۰۱ فروردین تا ۰۱ فروردین

   
صفحه 1 از 1 صفحه
©2015 Afshid Gasht All Right Reserved